Vull adherir-me a la campanya: quins documents necessito?

Els establiments han d’adjuntar a la mateixa pàgina del formulari, la següent documentació:

  •  Fotografia de la façana de l’establiment.
  • Document del certificat de situació censal d’empresaris, professionals i retenidors vigent.
  • Certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i autorització per a que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears comprovi que es troben al corrent d’obligacions de pagament amb el Govern Balear