Com s’han de justificar les vendes?

Les entitats beneficiàries han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de manera telemàtica a la plataforma tecnològica la següent documentació:

  • El nombre de DNI, NIE o passaport de la persona que ha consumit el bo
  • Factura o tiquet de la compra de, com a mínim, trenta euros, en la qual s’han emprat els bons de descompte, on s’especifiqui el preu abans i després d’aplicar el descompte, així com l’import de la bonificació aplicada.

La justificació i cobrament dels bons podrà fer-se efectiu amb caràcter quinzenal.

Una vegada verificat per mostreig el compliment dels requisits, es procedirà a efectuar la liquidació i pagament al compte bancari de l’entitat beneficiària.