Els establiments han d’adjuntar  la mateixa pàgina del formulari, la següent documentació:

  •  Fotografia de la façana de l’establiment.
  • Document del certificat de situació censal d’empresaris, professionals i retenidors vigent.
  • Certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries,amb la Seguretat Social i autorització perquè  la comunitat autònoma d’Illes Balears comprovi que es trobin al corrent amb les obligacions de pagament amb aquest ajuntament.